NINO FRANCHINA

pubblicazioni
Nino Franchina

Hrsg.: Museion Bozen, 1990
Texte:
Pier Luigi Siena, Piero Dorazio, Nino Franchina
Zweisprachige Ausgabe (dt./ital.) 152 S., 156 Abb.

Euro 15,00.-
(vergriffen)