ENNE & ZERO. Motus etc.

pubblicazioni
ENNE & ZERO
Motus etc.

Hrsg.: Museion Bozen, 1996
Texte: Pier Luigi Siena, Marisa Vescovo, Andreas Hapkemeye
Zweisprachige Ausgabe (dt./ital.) 178 S., 123 Abb.
Euro 15,00.-